Barion Pixel

A következő sütik (cookie-k) használata lehetséges a Magyar Takarmány Kft. oldalain:

Szükséges cookie-k:

 - működési/funkcionális sütik: ezek a sütik segítenek a szükséges tartalom betöltésében

 - elengedhetetlenül szükséges sütik: ezek a sütik szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz

 - teljesítmény sütik: ezekkel a sütikkel időt spórolhat, hiszen növelik az oldal betöltési sebességét

Marketing cookie-k:

 - Ajánlat sütik: ezek a sütik teszik lehetővé az akciós ajánlatok megjelenítését, az Ön igényeihez igazított tartalommal

Harmadik fél cookie-k:

 - a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik felek által kezelt eszközök is alkalmazásra kerülnek (pl. Facebook, Youtube és egyéb plug-inok). Ezekkel a sütikkel lehetősége nyílik tartalmat megosztani a közösségi hálón, illetve extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásokról.

Tekintve, hogy a Magyar Takarmány Kft. (illetve tárhely és/vagy tartalom szolgáltatója) nem tudja harmadik fél által elhelyezett sütiket sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott sütikről az adott szolgáltatás oldalán kaphat felvilágosítást.

A Magyar Takarmány Kft. honlapja által létrehozott sütik:

 __mid: Általános azonosítás böngészőnként. Egy egyedi azonosító, ami arra használatos, hogy azonosítsa a felhasználót és biztosítsa a megfelelő működést. Szükséges a kosár funkció működéséhez. (Érvényességi idő: 2 év)

 __acceptedcookie: A süti feltételek elfogadását jegyző süti. Ez tárolja, hogy a felhasználó elfogadta a feltételeket. (Érvényességi idő: 1 év)

 geo_lastrefresh: az üzlethez helymeghatározás utolsó frissítés ideje. (Érvényességi idő: 1 év)

 geo_latlng: A geolocation által meghatározott, előre engedélyezett helymeghatározás által biztosított GPS koordináták, amik az üzlet, illetve a Magyar Takarmány Kft. egyéb fizikai megjelenési helyeihez használatosak. A legközelebbi üzlet felajánlásához szükséges. (Érvényességi idő: 1 év)

 popupHostSessionID: Belső pop-up (felugró ablak) reklám szoftverhez szükséges egyedi azonosító, mely segít abban, hogy az egyes látogatóknak megfelelően működjön. Személyes adatokkal nem összeköthető. (Érvényességi idő: 1 hónap)

Részletes adatkezelési tájékoztató

    Adatkezelési tájékoztató

 

I. Bevezető

 

A Magyar Takarmány Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt és nagy hangsúlyt fektet a törvényi- és egyéb jogi előírások betartására, így a GDPR (az Európai Unió adatvédelmi rendelete) és a hazai jogszabályok rendelkezései tekintetében is mindent megtesz a megfelelő adatkezelési gyakorlat fenntartása, illetve a kapcsolódó külső- és belső folyamatok ellenőrzése, a minőségbiztosítás érdekében.

 

A Magyar Takarmány Kft. adatkezelési alapelvei és gyakorlata kiemelten összhangban van az alábbi, adatvédelemmel kapcsolatos EU-s rendelettel és hatályos hazai jogszabályokkal:

-          Az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -- továbbiakban: GDPR)

-          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

-          2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

-          1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

-          2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

-          2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

-          2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Jelen dokumentum - az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő - részletes tájékoztatást nyújt Önnek az Ön személyes adatainak kezeléséről, az Ön jogairól és a Magyar Takarmány Kft. általi adatkezelési gyakorlatról.

 

A Magyar Takarmány Kft. számára fontos vásárlói adatainak védelme, ezért azokat bizalmasan kezeli.

 

Ön jogosult tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálat elérhetőségein adatai kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását, törlését.

 

               

II. ADATKEZELŐ:

 

Magyar Takarmány Kft.                        (Magyar Takarmány Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)

Székhely:                                               7761 Kozármisleny, Pusztarét utca 7.

Telefon:                                                  +36 30 8161 454

E-mail:                                                   iroda@magtarhaz.hu

Honlap:                                                  https://magtarhaz.hu

Adószám:                                               25481479-2-02

Közösségi adószám:                              HU25481479

Cégjegyzék szám:                                  02-09-082032

Európai Egyedi Azonosító:                    HUOCCSZ.02-09-082032

Bankszámla szám:                                 10701214-69516766-51100005

Az adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH-129680

 

A székhely szerinti illetékes vitarendezési testület: Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I.u. 36.)

 

 

III. FOGALMAK:

 

(A zárójelben feltűntetett számok a GDPR 4. cikke szerinti azonosítók)

 

1. Személyes adat

A GDPR 4. cikke szerint (1): „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”

Pl. Név, lakcím, helymeghatározás, Online azonosító, Egészségügyi infók, Jövedelem, Kulturális/politikai, stb.

 

2. Személyes adatok különleges kategóriái (GDPR 9. cikkely)

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. (kivétel: 9. cikkely (2) bekezdésben meghatározott esetekben, pl.: érintett kifejezett hozzájárulása)

(13) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

(14) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

(15) „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

 

3. Adatkezelés

ADATGYŰJTÉS / ADATTÁROLÁS / ADATOK FELHASZNÁLÁSA

(2) „A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés”

(3) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

(4) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják”

 

4. Álnevesítés

(5) „a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni”

 

5. Nyilvántartási rendszer

(6) „a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető”

 

6. Az érintett hozzájárulása

(11) „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”

 

7. Adatkezelő

(7) „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza”.

 

8. Adatfeldolgozó

(8) „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.”

 

9. Címzett

(9) „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.”

 

10. Harmadik fél

(10) „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak”

 

11. Adatvédelmi incidens

A GDPR Preambuluma (85. pont) rögzíti, hogy "az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között

·         a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását,

·         a hátrányos megkülönböztetést,

·         a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,

·         a pénzügyi veszteséget,

·         az álnevesítés engedély nélküli feloldását,

·         a jó hírnév sérelmét,

·         a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve

·         a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt."

(12) „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”

 

12. Kötelező erejű vállalati szabályok

(20) „a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ”

 

További információkat a GDPR rendeletben olvashat: https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/

 

 

IV. A kezelt adatok köre, az adatkezelés (célja, jogcíme, időtartama)

 

A Magyar Takarmány Kft. számára történő minden adatszolgáltatás önkéntes, kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása és az Adatvédelmi tájékoztatóban említett célok érdekében, a személyes adat tulajdonosa által tett hozzájárulás alapján, annak mértékben történik. Az adatok rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége.

A hagyományos, illetve WEB Shop-on keresztül történő értékesítés során összegyűjtött és rögzített, illetve a regisztráció során megadott személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából is feldolgozásra kerül(het)nek.

Ez a tevékenység az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a Magyar Takarmány Kft. arra törekszik, hogy tájékoztassa Önt a termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa Önnel az üzleti kapcsolatot.

Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján Ön további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.

Az adatkezelő az e-mailes információk feldolgozásához a saját, zárt levelezési rendszerében létrehozott felhasználói fiókokat, illetve a magyartakarmany@gmail.com és a halmosiakos@gmail.com e-mail címeket használja.

A Magyar Takarmány Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Szigorú titoktartási és szolgáltatási szerződések biztosítják, hogy minden esetben az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen az adatkezelés/adatfeldolgozás. A Magyar Takarmány Kft. személyes adatot harmadik félnek kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon ad át (jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések).

Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a WEB oldalon (https://magtarhaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/, illetve https://magtarhaz.hu/reszletes-adatkezelesi-tajekoztato/) publikált változat tekintendő hatályosnak.

 

A Magyar Takarmány Kft. a hagyományos, illetve WEB Shop-on keresztül történő értékesítés során rögzített, illetve a regisztráció során megadott személyes adatokat az általános szerződési feltételek elfogadását követően, az Ön által adott felhatalmazás keretein belül dolgozza fel, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

 

Egyéb indokoltság (törvényben megfogalmazott előírások, folyamatban lévő egyeztetések, jogi ügyletek, stb.) hiányában az ügyfelekkel kapcsolatos adatokat addig tárolja, amíg a megtartásukhoz fűződő jogos érdek fennáll.

 

 

IV/1. Offline értékesítés, regisztráció, illetve ügyfélkapcsolat (üzleti kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok

 

a. Értékesítés, egyeztetés, kiszállítás

A Magyar Takarmány Kft. a hagyományos, illetve WEB Shop-on keresztül történő értékesítés során rögzített, illetve a regisztráció során megadott személyes adatokat az általános szerződési feltételek elfogadását követően, az Ön által adott felhatalmazás keretein belül dolgozza fel, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

A kezelt adatok köre: Vásárló neve, szállítási cím, telefonszám, mobil szám, e-mail cím (továbbá vállalkozás esetén a cég adatai)

Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
Az adatkezelés célja: Értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése, kiszállítási cím és várható kiszállítási időpont rögzítése, az egyes kapcsolattartási csatornák kiválasztása és engedélyezése
Az adatkezelés időtartama:

-          A szerződés/kapcsolattartás és számla tekintetében (a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő: 8+1 év

-          Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

b. Regisztráció

A kezelt adatok köre: Név, megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

(online regisztráció esetén továbbá: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a)
Az adatkezelés célja: Üzleti kapcsolat létesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

c. Partneri kapcsolatok:

A Magyar takarmány Kft. tevékenysége során partneri kapcsolatokat létesít különböző viszonteladókkal és szolgáltatókkal. Ezen partnerekkel történő együttműködés során adott esetben a partnerek dolgozóinak személyes adatai is kezelésre kerülnek

A kezelt adatok köre:

Partner dolgozójának neve, címe (irsz, megye, város, utca, házszám), telefonszáma, e-mail címe
Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés), továbbá az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés célja: Üzleti kapcsolat létesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, üzleti adatokhoz való hozzáférés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

d. A Magyar Takarmány Kft. által meghirdetett állásokra történő jelentkezés

A kezelt adatok köre:  Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, közösségi portál fiók címek (Facebook, stb.- opcionális), fénykép, önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja: A Magyar Takarmány Kft. által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, az új munkatársaink keresése és kiválasztása.

A pályázó által használható jelentkezési csatornák:

- személyesen leadott önéletrajz (a Magyar Takarmány Kft. Üzletében, Székhelyén, vagy bármely megjelenési pontján)
- interneten keresztül (az aktuálisan használt hirdetési csatorná(ko)n, pl. profession.hu, Facebook, LinkedIN oldalakon)

- munkaközvetítő cégeknél történő jelentkezéssel
Az adatkezelés időtartama: A meghirdetett feltételek szerint (ennek hiányában az álláspályázat lezárásáig), illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a papír alapú önéletrajz átvételétől, vagy az elektronikus feltöltéstől/frissítéstől számított maximum egy évig.

Felvett dolgozó személyes adatainak kezelése vonatkozásában a munkajogi rendelkezések az irányadók.

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A Magyar Takarmány Kft. felhívja szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságtartalmáért a felelősség Önt terheli.

Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

 

IV/2. Online tevékenység

 

A Magyar Takarmány Kft. weboldalának felkeresése és online szolgáltatásainak igénybe vétele során a szükséges adatok rögzítésre kerülnek. Ilyenek az Ön termináleszköze (például számítógép, mobiltelefon, stb.) által használt IP-cím, az aktuális dátum és idő, termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak. Az adatok az adatbiztonság és az online szolgáltatások optimalizálása érdekében kerülnek gyűjtésre. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontja. A Magyar Takarmány Kft. jogos érdeke, hogy óvja weboldalát és javítsa szolgáltatásainak színvonalát. Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – a jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően történik. A Magyar Takarmány Kft. megfelelő műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz, vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

 

a. A https://magtarhaz.hu/ oldal használata

Ön a weboldalt ingyenesen, személyes adatai megadása nélkül látogathatja. A weboldalon vásárlásra csak a számlázáshoz szükséges adatok megadását követően van lehetőség. A megadott információk tartalmát minden esetben Ön határozza meg, ezek tartalmáért Ön felel, az adatokat biztonságosan, zárt rendszerben kezeljük. A Szolgáltató ezen adatok valóságtartalmáért minden felelősséget kizár.

 

A weboldal használata során a Szolgáltató, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. Az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez, kommunikációs, statisztikai és marketing célokra használjuk fel.

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a Szolgáltató nem adja ki, kivéve hatóságok részére, ha erre jogszabály kötelez minket.

A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdonát képezi, felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával vagy a forrás oldalra mutató hivatkozás elhelyezésével lehetséges. A forrás oldal mellett a weboldal kezdőoldalára, www.magtarhaz.hu, mutató hivatkozások is elfogadottak.

 

A kezelt adatok köre: Dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés célja: a WEB oldalt látogatók adatainak követése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az adatkezelés időtartama: Honlap látogatói esetében egy hónap
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

b. Regisztráció

Regisztráció során Önt arra kérjük, hogy olyan adatokat adjon meg, amelyek személyes adatoknak minősülnek (név, e-mail cím stb.), ezek megadása a regisztrációhoz kötelező, a megadott adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük. A megadott adatokat bejelentkezést követően bármikor módjában áll megváltoztatni.

A regisztráció során az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadottnak tekinti, és azzal egyetért.

A kezelt adatok köre: Név, megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

(online regisztráció esetén továbbá: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a)
Az adatkezelés célja: Üzleti kapcsolat létesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

c. A https://magtarhaz.hu/kapcsolat/ oldalon található vevoszolgalat@magtarhaz.hu email cím adatkezelése
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, továbbá az alany által megadott esetleges további adatok
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint fogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés
Az adatkezelés célja: Válasz adása a megadott e-mail címre érkező megkeresésekre

Az adatkezelés időtartama: Az e-mail címre érkezett levél megválaszolását követő 5 évig

A reklamációkkal kapcsolatos levelek megtartása a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében 8+1 év.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

d. A Magyar Takarmány Kft. WEB oldalainak cookie kezelése („süti tájékoztató”)
A ‘cookie’ (vagy magyarul ‘süti’) egy olyan adatcsomag, amelyet a weboldal szervere az Ön böngészőprogramjában, a merevlemezen tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.

Annak érdekében, hogy személyre szabottabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, és interaktív szolgáltatásaink igénybevétele esetén megfelelően kezelhessük a biztonsági és adatvédelmi kockázatot, alkalmanként ‘cookie’-kat használhatunk.

A cookie-t olyan adminisztratív célokra használjuk fel, mint például jelszó tárolására, hogy a regisztrációt követően honlapunk meglátogatásakor ne kelljen Önnek minden alkalommal újra beírnia a jelszót, vagy az Ön beállításainak rögzítésére az egyes adatok tekintetében.

Bár a cookie rendszerint csak egy látogatás tartamáig él, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy törlődnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidővel. A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható.

A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét vagy személyes jellegű adatait. Magánjellegű információ csak úgy kerülhet egy cookie-állományba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webszervernek. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy, hogy teljes mértékben megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja.

További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, a Magyar Takarmány Kft. weboldalának használhatósága korlátozott lehet.

 

A Magyar Takarmány Kft. a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics szintén használ sütiket. A sütik által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek és ott tárolják őket. Ezt megelőzően a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államain belül. Teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítanak lerövidítés céljából a Google USA-ban található szervereire. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Ön weboldalhasználatát és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön elutasíthatja a sütik használatát. Ön megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) által biztosított szolgáltatást is használja a Magyar Takarmány Kft. A Google AdWords a magtarhaz.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Ön egy Google hirdetésre kattintva lép be a MagtárHáz honlapra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Ön által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A süti személyazonosítás céljából nem kerül felhasználásra. Ameddig a süti érvényben van, amikor Ön bizonyos oldalakat felkeres, a Magyar Takarmány Kft. és a Google látja, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, amely átirányította a felhasználót a MagtárHáz oldalra. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével.

(A Magyar Takarmány Kft. Adwords fiókja a powerbard2@gmail.com e-mail címhez van társítva.)

 

Önhöz semmiféle személyazonosításra alkalmas információ nem jut el. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, elutasíthatja, hogy a rendszer az ehhez szükséges sütit elhelyezze - például beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze sütik automatikus elhelyezését. A konverziós sütik elhelyezését úgy is megakadályozhatja, hogy a böngészőjében beállítja a „googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolását.

 

Az adatkezelés időtartama: Egyes sütik törlődnek a böngészés befejeztével (az adott munkamenet végén), vagyis a böngésző bezárásával (ideiglenes sütik). Más sütik az Ön eszközén maradnak (általában egy hónapig) és lehetővé teszik a Magyar Takarmány Kft. számára, hogy felismerjék az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

A Google Adwords esetén az adatok megőrzési ideje: 14 hónap.
Adatfeldolgozó:
-
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

e. Linkek közösségi média szolgáltatókhoz / közösségi média böngésző bővítményekhez:

Az Ön adatainak védelme érdekében a Magyar Takarmány Kft. olyan technikai megoldásokat alkalmaz, amik biztosítják, hogy az adatok a közösségi böngésző-bővítményeken keresztül az adott közösségi hálózat szolgáltatójához történő átvitelére kizárólag akkor kerülhessen sor, ha Ön a közösségi böngésző-bővítményeket előzőleg aktiválta/jóváhagyta. 

A közösségi böngésző-bővítmények eredetileg nincsenek aktiválva és azok külön aktiválás nélkül nem lépnek kapcsolatba a Facebook, vagy más közösségi hálózat-üzemeltetők szervereivel. Ha Ön ezeket a deaktivált böngésző-bővítményeket a Magyar Takarmány Kft. honlapján bekapcsolja, ezzel hozzájárul a jelen szakaszban említett személyes adatainak a közösségi hálózatokhoz történő továbbításához. Az aktiválást követően a közösségi böngésző-bővítmények kapcsolatba lépnek az adott közösségi hálózattal. Ezt követően újabb kattintással ajánlást küldhet az adott közösségi hálózaton belül. Amennyiben a Magyar Takarmány Kft. weboldalának felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, nem jelenik meg a belépéssel kapcsolatos további párbeszédablak. A kezdetben kikapcsolt közösségi böngésző-bővítmények aktiválásakor a bővítmények kapcsolatba lépnek a közösségi hálózatok által használt szerverekkel. Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat. A Magyar Takarmány Kft-nek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével.

Amennyiben a MagtárHáz weboldal felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltetője az Ön látogatását a közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor hozzárendeli az Ön fiókjához. Közösségi böngésző-bővítmény funkciók (pl. a „Like” gomb, hozzászólás, stb.) használatakor az erre vonatkozó információk az Ön böngészőjéről közvetlenül továbbítódnak az adott közösségi hálózatra, ahol tárolásra kerülnek. Ugyanez történik akkor, amikor a megfelelő ikonra történő kattintással előhívja a közösségi média üzemeltető weblapját.

A közösségi hálózatok a közösségi böngésző-bővítmények aktiválását követően akkor is megkaphatják és tárolhatják az Ön által használt eszköz IP címét és a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat, ha Ön nem tagja a közösségi hálózatnak. Ha a közösségi hálózatok által történő adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok felhasználása körét és célját illetően az Ön az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szeretne tájékozódni, kérjük, olvassa el az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

Ön a közösségi oldalak kikapcsolásával bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

A Magyar Takarmány Kft. weboldalai a Facebookra és a Google Plus-ra egyszerű linkeket is tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra, vagy a Google Plus esetében a „+1” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé.

 

A kezelt adatok köre:  Dátum, honlapra belépés időpontja, az Ön IP-címe és az operációs rendszerre vonatkozó információk

A Magyar Takarmány Kft-nek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés célja: a Magyar Takarmány Kft. honlapján megjelenő, illetve az egyes közösségi oldalakon nyilvántartott adatok egyszerű megosztása, többlet információ megjelenítése, a felhasználói élmény növelése

Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldalak kikapcsolásáig (a hozzájárulás visszavonásáig)
Adattovábbítás: Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

A Magyar Takarmány Kft. az alábbi közösségi hálózatokhoz tartozó beépülő böngésző bővítményeket használja:

- Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

- Google Plus (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

- Instagram (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

- YouTube (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 

f. WEB-Shop:

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím és szállítási cím (irsz, megye, város, utca, házszám), telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. Az adatkezelés célja: Online értékesítés, az éppen aktuális online aktivitás támogatása (az Általános Vásárlási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót a vásárlók online elérik, a vásárlás feltétele ezen anyagok megismerése és elfogadása.)

Az adatkezelés időtartama: A regisztrációt követő egy hónapon belül a süti (cookie) adatok törlődnek az oldalt üzemeltető szoftverről. (Az adatbázisban a megrendelésekre vonatkozó adatok a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében 8+1 évig megmaradnak.)
Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

 

IV/3. Panaszkezelés

A Magyar Takarmány Kft. számára jelzett minden panasz feldolgozása az Üzletvezető által történik meg.

A kezelt adatok köre: Név, megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím, adószám, számla adatai, vásárlás helyszíne és időpontja, termékek ára, a panasz részletezése

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés)
Az adatkezelés célja: Az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása

Az adatkezelés időtartama:

o    Számla esetén: 8 év – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján

o    Írásbeli panasz esetén: a panasz felvételétől számított 5 év

o    panaszkönyvben tett bejegyzés esetén: a bejegyzés napjától számított 5 év

o    szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv esetén: a bejegyzés napjától számított 5 év

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

 

IV/4. Vevő elemzés, marketing, piackutatás és közvélemény kutatás

A megrendelés során, illetve a WEB Shop felületen és/vagy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatai a Magyar Takarmány Kft. Információbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata által előírtak alapján tárolásra és feldolgozásra kerülnek, amelyek bázisát képezik az ügyfélkapcsolat fenntartásának, az elemzéseknek, a hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatásnak és a jövőbeli üzleti tranzakcióknak.

Az adatfeldolgozás az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a Magyar Takarmány Kft. arra törekszik, hogy tájékoztassa Önt a termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa Önnel az üzleti kapcsolatot. Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján Ön további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.

A Magyar Takarmány Kft. a piaci trendek és felhasználói igények mélyebb megismerése céljából időnként piackutatást és közvélemény kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése) is végez, de természetesen kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornákon keresztül.

Az eltárolt adatok szükséges esetben nyilvános forrásokból (pl. telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok) származó információkkal kerülnek kibővítésre annak érekében, hogy a Magyar Takarmány Kft. folyamatosan emelni tudja szolgáltatásainak színvonalát, javítsa az ügyfélkapcsolatokat és személyre szabott ajánlatokat tudjon nyújtani vásárlóinak és ügyfeleinek.

Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

 

a. Promóciók, aktivitások
A kezelt adatok köre: Név, megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím, vásárlás adatai

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás és a Magyar Takarmány Kft. aktuális promócióira, nyereményjátékaira való felhívás az engedélyezett csatornákon.
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A nyereményjátékok nyerteseinek neve és a nyereményátvételről készült fotók – az érintettek általi engedélyezés esetén – a Magyar Takarmány Kft. saját honlapján és/vagy a Facebook oldalán kerül publikálásra.

 

b. Direkt marketing levelek:
A Weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. A feliratkozáskor megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik fél számára – a törvényben rögzített kivételektől eltekintve – nem adja át. Ez alól kivételt képezhetnek azon – az általános hírlevéltől külön kezelt – feliratkozások, esetleges nyereményjátékok, amikor a nyereményt felajánló Partnerek részére az adatok átadásra kerülnek, azonban erről minden esetben az adott játék szabályzata és különálló adatkezelési nyilatkozata rendelkezik. A hírlevelekről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található leiratkozás hivatkozásra kattintva vagy ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail formájában, amelyben szándékukat jelzik. Adatait a kérést követő 24 órán belül töröljük a hírlevél adatbázisból.

A kezelt adatok köre: Név, keresztnév/megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím, vásárlás adatai

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás és a Magyar Takarmány Kft. aktuális promócióira, nyereményjátékaira való felhívás az engedélyezett csatornákon.
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A nyereményjátékok nyerteseinek neve és a nyereményátvételről készült fotók – az érintettek általi engedélyezés esetén – a Magyar Takarmány Kft. saját honlapján és/vagy a Facebook oldalán kerül publikálásra.

 

c. Piackutatás

A kezelt adatok köre: Cégnév, név, e-mail cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, vásárlás adatai, fogyasztói/vásárlói szokások felméréséből származtatott adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja: A Magyar Takarmány Kft. vásárlói és potenciális ügyfelei tekintetében fogyasztói/vásárlói szokások felmérése
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A piackutatás megvalósításának módszerei: Online, e-mailben történő megkeresés / Telefonos megkeresés / Ügynökségen, illetve szolgáltatón keresztül (kizárólag publikus, bárki számára elérhető adatok felhasználásával készült piackutatások)

 

d. Közvélemény-kutatás

A kezelt adatok köre: Cégnév, név, e-mail cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, vásárlás adatai, fogyasztói/vásárlói szokások felméréséből származtatott adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja: A Magyar Takarmány Kft. vásárlói és potenciális ügyfelei tekintetében a legutóbbi kapcsolatfelvétel és/vagy vásárlással kapcsolatos tapasztalatok felmérése (kizárólag az engedélyezett kapcsolattartási csatornák alkalmazásán keresztül)

Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.

Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

 

V. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Magyar Takarmány Kft. az I. és II. pontokban jelzett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat – a GDPR és az Info tv. értelmezésében adatfeldolgozókat – vesz igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10.§-a alapján, illetve adatokat továbbít anyavállalata, illetve pénzügyi szolgáltatók felé.

Szigorú titoktartási és szolgáltatási szerződések biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat.

A Magyar Takarmány Kft. személyes adatokat más címzettek számára nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor erre a törvény kötelez.

 

 

VI. Adatfeldolgozók adatai

 

Név:                                        Shoprenter Kft.

Székhely:                                4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség:                           info@shoprenter.hu +36-1/234-5012

Adatfeldolgozási feladat:       Webáruház

 

Név:                                        ELIN.hu Kft.

Székhely:                                9024 Győr, Déry T. u. 11.

Elérhetőség:                           info@elin.hu +36 30 2222 444

Adatfeldolgozási feladat:       Domain szolgáltatás

 

Név:                                        Barion Payment Zrt. (a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013)

Székhely:                                H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Elérhetőség:                           info@barion.hu +36 1 464 70 99

Adatfeldolgozási feladat:       Online bankkártyás fizetés és online bankszámla

 

 

Név:                                        KBOSS.hu Kft.

Székhely:                                1031 Budapest, Záhony utca 7.

Elérhetőség:                           info@szamlazz.hu

Adatfeldolgozási feladat:       Online számlázás

 

Név:                                        R & L Account Kft.

Székhely:                                7632 Pécs, Aidinger János út 26.

Elérhetőség:                           rita.takacs@innovanet.hu +36209724049

Adatfeldolgozási feladat:       A Magyar Takarmány Kft. által megvalósított értékesítések és egyéb, az üzletmenethez tartozó adatok könyvelése, a dolgozókkal kapcsolatos foglalkoztatási adatok kezelése, munkaidő nyilvántartás és bérszámfejtés

 

Név:                                        RG Stúdió Kft.

Székhely:                                7632 Pécs, Kodolányi János u. 37. Fszt. 2.

Elérhetőség:                           info@rgstudio.hu +36 30 539 3556

Adatfeldolgozási feladat:       Az értékesítéssel, regisztrációval, a hírlevelek és egyéb promóciós aktivitások előkészületeivel és kivitelezésével kapcsolatos tevékenységek, valamint piackutatással és közvélemény kutatással összefüggő feladatok ellátása

 

Név:                                        Delivery Solutions Zrt.

Székhely:                                HU 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Elérhetőség:                           info@sameday.hu

Adatfeldolgozási feladat:       A Magyar Takarmány Kft. részére leadott vevői megrendelések megadott címre történő kiszállítása

 

 

Név:                                        Magyar Posta Zrt.

Székhely:                                1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Elérhetőség:                           ugyfelszolgalat@posta.hu +36-1-767-8282

Adatfeldolgozási feladat:       A Magyar Takarmány Kft. részére leadott vevői megrendelések megadott címre történő kiszállítása

 

Név:                                        Big King Kft.

Székhely:                                HU 7182 Závod, Székely u 161.

Elérhetőség:                           bigkingkft@gmail.com

Adatfeldolgozási feladat:       A Magyar Takarmány Kft. részére leadott vevői megrendelések megadott címre történő kiszállítása

 

Név:                                        Vodafone Magyarország Zrt.

Székhely:                                1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6

Elérhetőség:                           1270

Adatfeldolgozási feladat:       Mobiltelefonos szolgáltatás.

 

 

VII. Kötelező, illetve önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy Ön a Magyar Takarmány Kft-vel vásárlási szerződést/megállapodást köthessen, regisztrációja feldolgozásra kerülhessen és a fent említett ügyfélkapcsolat ápolás, elemzések, tájékoztatások és a jövőbeli üzleti tranzakciók megvalósulhassanak: az ügyfél neve, megszólítása, címe (kiszállítási címe), vezetékes és/vagy mobil telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma (regisztráció esetén, opcionális).

A regisztráció során közölt adatok megadása minden esetben önkéntes.

Személyes adatait a Magyar Takarmány Kft. csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tárolja, kivéve a törvényi kötelezettség folytán megőrzendő adatok/dokumentumok (pl. a szigorú számadású bizonylatok). A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

Az online felületeken a kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak:

A személyes adatok megadása ebben az esetben sem kötelező. Ön nem köteles a személyes adatait megosztani a Magyar Takarmány Kft.-vel, ahogy semmilyen törvényi- és/vagy szerződési kötelezettség sincsen ilyen irányú adatszolgáltatásra (kivéve a WEB Shop használatakor, amelyhez a IV/2 pontban jelzett adatokat biztosítania kell a szerződés teljesítéséhez). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, az adott szolgáltatások el nem érésén kívül ez Önre semmiféle következménnyel nem jár. A weblapon megadott személyes adatokat a Magyar Takarmány Kft. kizárólag addig őrzi meg, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot feldolgozta (az adatkezelés céljait részletesen a IV. pontban találja). Azokban az esetekben, amikor figyelembe kell venni a kereskedelmi- és adóügyi jogszabályokban előírt megőrzési időszakokat is, a megőrzési időszak bizonyos adatok esetén akár 10 évre is kiterjedhet. Eltérő megőrzési időszak alkalmazására lehet szükség továbbá a Magyar Takarmány Kft. jogos érdekeinek védelme érdekében (pl. az adatbiztonság fenntartása, az adatok illetéktelen felhasználásának megelőzése, vagy bűnelkövetők elleni peres eljárás lefolytatása). A tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 

 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

A Magyar Takarmány Kft. a személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) előírásainak betartásával kezeli.

Az alábbi jogainak gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet a publikus kapcsolattartási módokon:

• Hozzáférési jog (GDPR 15.cikk, Info tv. 15.§): joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni.

Az érintett kérelmére a Magyar Takarmány Kft. tájékoztatást nyújt a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozókról és az adatkezeléssel összefüggő egyéb tevékenységéről (pl. releváns adatvédelmi incidensek körülményeiről, a kapcsolatos intézkedésekről)

Az adatkezelőnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül kell közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme alapján írásban – megadnia a tájékoztatást. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

• Helyesbítéshez való jog (GDPR 16.cikk, Info tv. 17.§): joga van kérni a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy befejezetlen adatainak kijavítását.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak (és a valóságnak megfelelő személyes adatok az adatkezelő rendelkezésre állnak.)

• Törléshez való jog (GDPR 17.cikk, Info tv. 17.§ (2) bek.): joga van személyes adatainak törlését kérni és ahhoz is, hogy amennyiben a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, a törlés iránti kérelme más adatkezelők felé is továbbításra kerüljön. A Magyar Takarmány Kft. törli a személyes adatot, amennyiben:

- annak kezelése jogellenes, 
- azt az érintett írásban, 
- a kezelt személyes adat hiányos/téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (kivéve, ha a törlést törvény zárja ki),
- megszűnt az adatkezelés célja,

- lejárt az adatok tárolásának törvényben meghatározott megőrzési ideje, 
- azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

• Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk): joga van kérni az adatkezelés korlátozását

Adatok zárolása: az érintett kérésére, illetve ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, a Magyar Takarmány Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

• Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.cikk): joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére

• Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.cikk, Info tv. 21.§): joga van az adatkezelés ellen tiltakozni

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

a) a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Magyar Takarmány Kft. a tiltakozást a kérés benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, elbírálja és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti az érintetteket (beleértve mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében).

Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítható. (A bíróság az ügyben soron kívül jár el.)

• Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7.cikk (3) bek.): joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulását bármikor visszavonni (A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.)

• Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

 

Amennyiben a jogszabályi változások miatt szükségessé válik jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása, a Magyar Takarmány Kft. tájékoztatja Önt a releváns változásokról, valamint új hozzájárulást kér abban az esetben, ha a változtatások befolyásolják a beleegyezésen alapuló adatfeldolgozást.

 

Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő mindezekkel az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:       1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                  (+36) 1/391-1400
Fax:                         (+36) 1/391-1410

E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                   http://www.naih.hu

 

 

Magyar Takarmány Kft., Adatkezelési tájékoztató (részletes)

Verzió: v.1.0

Érvényes: 2018.05.25-től

Az oldal tetejére