Vásárolj, regisztrálj és élvezd a jól megérdemelt pihenésed Villányban a Diófa Panzióban egy finom pohár borral a kezedben : )

A főnyeremény: 2 éjszaka, 2 főre

a villányi Diófa Panzióban

családias környezet

maximális kikapcsolódás

jutalom a kemény munka után : )

N y e r e m é n y e k

Főnyeremények: 2×2 éjszaka 2 főre

Főnyeremények: 2×2 éjszaka 2 főre a villányi Diófa Panzióban

3× 15% vásárlás végösszegi kedvezmény a következő vásárlásodból a MagtárHázban

3× 15% vásárlás végösszegi kedvezmény a következő vásárlásodból a MagtárHázban

1× családi belépő a pogányi Zsályaliget Élményparkba

1× családi belépő a pogányi Zsályaliget Élményparkba

R e g i s z t r á c i ó

Elolvastam és elfogadom a Játékszabályzatot.

J á t é k s z a b á l y z a t

„Egy kis pihenő” – A Magyar Takarmány Kft. MagtárHáz Takarmánybolt vásárlói játékának hivatalos szabályzata

1) Játék szervezője és feltételei

A Magyar Takarmány Kft. mint az „Egy kis pihenő” Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (székhely: 7761 Kozármisleny, Pusztarét u. 7., cégjegyzékszám: 02-09-082032, adószám: 25481479-2-02, a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, azaz természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 4. pontban megjelölt termékekből egy vásárlás alkalmával legalább 10,000 HUF, azaz tízezer forint értékben vásároltak akár a MagtárHáz Takarmányboltban (7622 Pécs, Batthyány Kázmér u. 2-4.), akár annak internetes web áruházában – https://magtarhaz.hu/uzlet – és regisztrálják adataikat a https://magtarhaz.hu/egykispiheno oldalon, illetve a vásárláskor kapott blokk NAV ellenőrző számát vagy számla sorszámát – adataik regisztrálásakor – feltöltik a megfelelő mezőbe (a továbbiakban együtt: Pályázat).

Fontos, hogy csak az előbb említett adatok maradéktalan megadása esetén érvényes a Pályázat.

A blokkot a személyes vásárláskor az eladó adja, míg az internetes megrendelés esetén a számla a csomagban kerül kiküldésre.

A https://magtarhaz.hu/egykispiheno oldalon a fent megjelölt adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a fenti adatokon kívül még a Játékos e-mail címét, keresztnevét, lakcímét és a Játékos telefonszámát.

A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy vásárlás adatait kizárólag egy alkalommal lehet feltölteni. Ha Játékos több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön blokk vagy számla, azaz külön vásárlás szükséges.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit kimerítően, minden rendelkezésre kiterjedően.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a játékszelvényt a Játék lezártát követő 25 naptári napig sértetlenül és olvasható módon megőrizze.

2) Résztvevők korlátozása

A játékból ki vannak zárva a Magyar Takarmány Kft. dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3) A Játékban részt vevő termékek

A játékban a MagtárHáz Takarmányboltban és annak internetes web áruházában – https://magtarhaz.hu/uzlet/ – forgalmazott, 2017 október 27. és 2017 november 20. között vásárolt, teljes árú termékek vesznek részt. A részt vevő termékek teljes listáját a MagtárHáz Takarmánybolt és annak internetes web áruházának árlistája tartalmazza.

4) A Játék időtartama

A Játék 2017 október 27. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2017 november 20. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A vásárlásokat ezen időszak alatt, valamint az üzlet nyitvatartási idejében lehet megtenni. A Pályázatok beérkezésének határideje 2017 november 22. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között.

5) A Játékban történő részvétel feltételei

5. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket Szervező nem fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2017. október 27. és 2017. november 20. között megvásárolt, teljes áru termékek vásárlása során kapott blokkal vagy számlával lehet pályázni.

5. 2. A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Egy Pályázatot egy játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy Pályázatot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén az üzleti célú juttatás átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes játékszelvényt a Szervező részére bemutatja.

5.3. A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó blokkot vagy számlát a Játék lezárultát követő 25 naptári napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és a Szervezőnek – kérés esetén – megfelelően eredetiben bemutatni. Az Üzleti célú juttatások átvételének feltétele az adott Üzleti célú juttatás átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó eredeti blokk vagy számla bemutatása és eljuttatása a Szervező részére a Pályázat nyertessége esetén.

A nyerő blokk vagy számla eljuttatásának költsége nem a Játék Szervezőjét terheli. A nyertes blokkot vagy számlát a nyertes Játékos köteles a nyertességről való írásbeli (e-mail vagy SMS) értesítést követő 3 naptári napon belül, de legkésőbb a Játék lezárultát követő 5 naptári napon belül személyesen vagy postai úton eljuttatni a Szervező címére (levelezési cím: 7761, Kozármisleny, Pusztarét u. 7.). A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot vagy számlát fogad el. Amennyiben a blokk vagy számla nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges számsor nem azonosítható be, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált játékszelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokk vagy számla érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező egyoldalú döntése az irányadó. A Szervező a játékszelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a játékszelvény tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki a blokkot vagy számlát felmutatja.

5.4. A Szervező a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállal bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

5.5.A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja egyoldalú döntés alapján. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított játékszelvénnyel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított játékszelvénnyel, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Játékosoknak okoztak.

5.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://magtarhaz.hu/egykispiheno oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

5.7. A Pályázatokat csak a https://magtarhaz.hu/egykispiheno oldalán keresztül lehet feltölteni.

6) Üzleti célú juttatások és a sorsolás

6.1. A Játék ideje alatt (4. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi Üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg:

– Fődíjak: 2 db, egyenként 2 főre és 2 éjszakára szóló ajándék utalvány a villányi Diófa Panzióba, reggelivel és borkóstolóval

– 3 db 15%-os kedvezmény kupon vásárlás végösszegből a MagtárHázban

– 1 db családi belépő a pogányi Zsályaliget Élményparkba

A nyeremények a nyereményjáték lezárását követően gépi sorsolással – https://www.random.org/lists/ – kerülnek kisorsolásra az összes beérkezett, helyes Pályázat közül.

Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljanak fel a Nyerteseknek, azonos értékben azzal, hogy azt a Nyertes köteles elfogadni.

6.2. Sorsolás módja
A Fődíj és a díjak sorsolása a Játék lezárását követően véletlenszerű gépi sorsolással történik.

A sorsolás időpontja: 2017. november 23. 10:00 óra. A sorsolás helye: Magyar Takarmány Kft. telephelye, 7622 Pécs, Batthyány u. 2-4. A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A fődíj nyertes és a díjak nyertesei a Szervező hivatalos Facebook oldalán – https://www.facebook.com/magtarhaz/ – és a játék hivatalos oldalán – https://magtarhaz.hu/egykispiheno – kerülnek kihirdetésre, valamint a Játékosok által a pályázat során megadott elérhetőségeik mindegyikén értesítve lesznek.

Abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertese nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül vagy a sorsolástól számított 5 naptári napon túl nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot nem küldi meg a Magyar Takarmány Kft. (7761 Kozármisleny, Pusztarét u. 7.) általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül a Magyar Takarmány Kft. (7761 Kozármisleny, Pusztarét u. 7.) címére, helyette az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően sorrendben a tartaléknyertesek.

7) Megszerezhető üzleti juttatások száma

A Játékban egy Játékos egy darab díj megnyerésére jogosult.

8) Üzleti célú juttatások átadása

8.1. A Szervező a 6.1. pontban megjelölt Üzleti célú juttatások Nyerteseit a Játékosok jelen Szabályzat szerinti kiválasztását követően legkésőbb a sorsolást követő napon e-mailben vagy más, kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinti információból nyert bizonyítható módon értesíti az Üzleti célú juttatások átvételének részleteiről (hely és időpont). A Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

8.2. A Szervező a 6.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 15 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott Nyertesnek a Játékos által írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Szervező az Üzleti célú juttatás kézbesítését másodjára a Játékos önköltségére tudja csak vállalni a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat/ Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

8.3. A Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a https://magtarhaz.hu/egykispiheno weboldalon és a https://www.facebook.com/magtarhaz/ közösségi oldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul.

8.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.5. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Adózás

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.

Szervezőt az Üzleti célú juttatások fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további semminemű kötelezettség nem terheli. Az Üzleti célú juttatások kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli a jelen Szabályzat rendelkezései szerint.

10. Információ a Játékról

A Játékról részletes információk a https://magtarhaz.hu/egykispiheno weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a részt vevő boltban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A Játékosok a Játékkal és az Üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a egykispiheno@magtarhaz.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

11. Adatvédelem

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

11.2. a megadott személyes adatai (neve, e-mail címe, telefonszáma) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és marketing-kapcsolattartás (a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja, amennyiben ezt a lehetőséget a Játékos a Pályázat feltöltése során bejelöli.

11.3. a Játékos részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

11.4. a Játékos által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek, adatfeldolgozónak és adatfelhasználónak minősül.

11.5. a Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője az alábbi Játék Szervezője, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

11.6. az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését a Szervező székhelyén, illetve az egykispiheno@magtarhaz.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az Üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

11.7. a Játékos megadott személyes adatait, így különösen a Játékos elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelő továbbítja az alábbi gazdasági társaság részére, amennyiben ehhez a Játékos a regisztráció során hozzájárulását megadta:
Magyar Takarmány Kft. (7761 Kozármisleny, Pusztarét u. 7.)

Hozzájárulás megadása esetén az alábbi adatvédelmi szabályzatot fogadja el: http://www.magtarhaz.hu/adatvedelem/

11.8. a Szervező nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a játék weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

11.9. a Játék adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-129680

12. Vegyes rendelkezések

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja.

A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Üzleti célú juttatás szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

Amennyiben a Nyertes a futárszolgálattal megküldött Üzleti célú juttatását nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a https://magtarhaz.hu/egykispiheno weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból egyoldalú döntése alapján.

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázatok beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében – három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes Üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.

A Szervező a nyertes Játékosok névsorát a https://magtarhaz.hu/egykispiheno weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 1 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a Játékos az adatok, illetve a Pályázatok feltöltése vagy a regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítás tényéről Szervező a Játékosokat a https://magtarhaz.hu/egykispiheno oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Kozármisleny, 2017. október 19.

Pin It on Pinterest

Shares